Input Validation, opdracht 1

Vul je naam in:

Vul je klas in:

Vul je e-mailadres in:

Vul je telefoonnummer in:

Ik ben een: Meisje Jongen